Dispenzární prenatální péče

DISPENZÁRNÍ PRENATÁLNÍ PÉČE

 

ČGPS ČLS JEP schválila a publikovala celkem 42 aktuálně platných doporučených postupů, které řeší problematiku organizace „Komplexní péče o těhotnou ženu“.

Problematiku „Dispenzární prenatální péče” řeší jen 3 z nich: č. 1/2021 Sb. „Zásady dispenzární péče v těhotenství”, č. 3/2019 Sb. „Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče“ a č. 4/2019 Sb. „Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20. -22. týdnu těhotenství”.

Vzájemně se komplementárně doplňují a materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP: Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM), Sekce ultrazvukové diagnostiky (SUD) a Sekce ambulantních gynekologů (SAG).

Zbývajících 39 doporučených postupů řeší problematiku „Prenatální péče a vedení porodu” převážně u rizikových těhotných nad rámec „Dispenzární prenatální péče”.

Péče o těhotné je hrazena registrujícímu poskytovateli (registrujícímu gynekologovi), proto je podmínkou úhrady za těhotnou její platná registrace u poskytovatele a odeslání registrace zdravotní pojišťovně. Poskytovatel předává doklady o změnách v registraci pojištěnců nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který jsou nové registrace dané zdravotní pojišťovně předávány.

Úhrada za těhotné je rozdělena to tří agregovaných plateb (balíčkových úhrad), přičemž každá platba obsahuje kód výkonu, jehož vykázání vytváří nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Zároveň jsou vykazovány zdravotní pojišťovně výkony pro kontakt s těhotnou ženou. Obsah jednotlivých plateb je následující.

  • Platba za první trimestr těhotenství

V rámci platby za první trimestr těhotenství jsou hrazeny služby poskytované ode dne vykázání příslušného výkonu (výkon se vykazuje nejpozději do 12. týdne těhotenství, obvykle při vystavení těhotenské průkazky) do 14. týdne těhotenství (tj. do týdne 13+6 gestačního stáří), případně do doby předčasného ukončení těhotenství.

  • Platba za druhý trimestr těhotenství

V rámci platby za druhý trimestr těhotenství jsou hrazeny služby poskytované od 14. týdne těhotenství (tj. od 14+0 gestačního stáří) do 28. týdne těhotenství (tj. do 27+6 gestačního stáří), případně do doby předčasného ukončení těhotenství.

  • Platba za třetí trimestr těhotenství

V rámci platby za třetí trimestr těhotenství jsou hrazeny služby poskytované od 28. týdne těhotenství (tj. od 28+0 gestačního stáří) do 41. týdne těhotenství (tj. 40+6 gestačního stáří) / nebo do data ukončení těhotenství.

Poskytovatel vykazující výkon agregované platby zajišťuje poskytnutí péče o těhotné v souladu s platnými doporučenými postupy ČGPS ČLS JEP.

Registrující gynekolog těhotnou zařadí do některé z následujících skupin:

  • Těhotné s nízkým rizikem (Low risk pregnancy),
  • Těhotné s definovaným konkrétním rizikem (Risk pregnancy).

Těhotenství s definovaným konkrétním rizikem a klinické protokoly pro management jednotlivých těhotenství doporučené ČGPS ČLS JEP přehledně zobrazuje následující tabulka.

"Dispenzární prenatální péči" i u výše uvedených rizikových těhotných provádí vždy Registrující gynekolog s výjimkou následujících případů:

  • Pregestační diabetes mellitus / Gestační diabetes mellitus se zvýšeným rizikem – „Prenatální péče v perinatologickém centru“,
  • Těhotenství dvojčetné monochoriální a více než dvojčetné – „Prenatální péče v perinatologickém centru“,
  • Závažné onemocnění těhotné ženy.

Metodika organizace Komplexní péče o těhotnou ženu v České republice

Stránka se připravuje. Děkujeme za pochopení.

Betaverze